logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prace zrealizowane – dr Kijowski

2009

Ceglarz Marcin  Recykling wybranych grup odpadów na przykładzie funkcjonujących firm w powiecie nowotomyskim.

Willer Joanna   System Informacji Przestrzennej miasta Wschowa jako podstawa bazy geoinformacyjnej

Bogdan Piotr   Zdjęcia lotnicze jako źródło danych o dynamice zmian użytkowania terenu wokół poznańskiego odcinka autostrady A2 w latach 1941-2007

Lisowski Grzegorz  Potencjał przyrodniczy dla potrzeb turystycznego zagospodarowania i funkcjonowania w gminie Kamienna Góra

Troczyński Przemysław  Stan zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego w gminie miejsko-wiejskiej Szamocin

Rejdych Anna  Zmiany użytkowania substancji miejskiej Piły w okresie 1940-2008

Matczak Katarzyna  Stan Zasobów przyrodniczych i architektoniczno-historycznych gminy Zagórów dla potzreb jej promocji

Zielińska Anna   Predyspozycje Zbiornika Retencyjnego Radzyny wraz z przyległym obszarem dla rozwoju funkcji mieszkaniowej i turystyczno-rekreacyjnej

Franek Joanna  Porównanie stanu zagospodarowania dawnego koryta Turii w Walencji z obszarem poznańskiej Malty

Maciejewski Sebastian  Predyspozycje przyrodnicze okolic Jeziora Dominickiego do pełnienia funkcji turystycznych

2008

Tetzlaff Tomasz  Azbest jako materiał budowlany na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk; sposoby jego identyfikacji oraz utylizacji

Kubacki Krzysztof  Pomiar poziomu hałasu w strefach ograniczonego użytkowania a wyniki ankiet lotnisko Poznań-Krzesiny

Radomska Dorota   Farma wiatrowa Cisowo

Stańczak Jakub  Imprezy masowe a antropopresja środowiska przyrodnicvzego na przykładzie Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą

Grzymski Marcin  Wrażlowość środowiska przyrodniczego w świetle inwestycji liniowych typu gazociągi. Przykład gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 relacji KGZ Kościan ? odwiert Bonikowo 1

Ławrynowicz Bartosz  GIS jako narzędzie informacji o środowisku geograficznym doliny Warty w gminie Wronki

Wawrzyniak Barbara  Standardy proekologiczne w wybranych przedsiębiorstwach miasta Śrem

Mikołajczyk Katarzyna  Stan zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w wybranych gminach Unii Europejskiej na przykładzie polskiej gminy Kepni i holenderskiej gminy Delft, a świadomość ekologiczna społeczności lokalnych w tym względzie.

2007

Dusza Sylwia, 2007: Klimat akustyczny gminy Rokietnica.

Foltyn Agnieszka, 2007: Marginesy ekologiczne na terenie gminy Murowana Goślina (Inwentaryzacja – Znaczenie – Struktura funkcjonalna).

Gauden Małgorzata, 2007: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania obszarów pogórniczych na przykładzie Odkrywki Kazimierz Południe Kopalni Węgla Brunatnego Konin.

Grabska Joanna, 2007: System informacji przestrzennej zlewni rzeki Cybiny w granicach miasta Poznania a predyspozycje zagospodarowania przestrzennego.

Hybsz Daniel, 2007: System informacji przestrzennej miasta Koźmin Wielkopolski – tendencje zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Kukurudz Marcin, 2007: Powierzchnia biologicznie czynna miasta Słubice a jej rola w kształtowaniu jakości środowiska przyrodniczego.

Mierzyński Maciej, 2007: Walory przyrodnicze wybranych fortów poznańskich.

Nowak Natalia, 2007: Inwentaryzacja przyrodnicza zlewni Różanego Potoku w systemie informacji przestrzennej.

Sosnowska Magdalena, 2007: Zmiany w strukturze użytkowania ziemi w gminie Malbork w interwale czasowym 1904-1985.

2006

Kalinowska Justyna, 2006: Stan zasobów przyrodniczych oraz architektoniczno- historycznych miasta Kostrzyna nad Odrą dla potrzeb jego promocji.

Ładny Krzysztof, 2006: Gospodarka odpadami na terenie gminy Kąkolewnica Wschodnia ze szczególnym uwzględnieniem programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych.

Lewandowski Maciej, 2006: Antropopresja z Zespole Parków Krajobrazowych Chełmskiego i Nadwiślańskiego na przykładzie wybranych obszarów testowych.

Patan Mikołaj, 2006: Tendencje zmian użytkowania ziemi w zlewni elementarnej 2b Samicy Kierskiej w latach 1890-1998.

Potorska Izabela, 2006: Rekultywacja niezorganizowanych składowisk odpadów komunalnych na przykładzie byłego składowiska odpadów komunalnych i wylewiska płuczki powiertniczej w Górzycy.

Rychlik Katarzyna, 2006: System zarządzania ochrona środowiska w gminie Września a świadomość ekologiczna społeczności lokalnej.

Woch Paweł, 2006: Edukacja przeciwpowodziowa ludności mieszkającej na terenach zagrożonych powodzią w gminie Słubice.

2005

Oktabiński Arkadiusz, 2005: Stan zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego miasta Sierpc.

Prussak Maciej, 2005: Wybrane typy krajobrazu gminy Rokietnica i analiza składowych ujętych w system informacji przestrzennej.

Sikorski Wiktor, 2005: Stan zagospodarowania przestrzennego w strefie linii kolejowej Rokietnica-Pniewy.

Słuszczak Natalia, 2005: Gospodarka odpadami na terenie gminy Rokietnica ze szczególnym uwzględnieniem dzikich wysypisk odpadów.

Majewski Bartłomiej, 2005: Energia odnawialna – przegląd technologii i możliwości zastosowania w Polsce.

Haściło Krzysztof, 2005: System informacji przestrzennej miasta Słubice.

Stelmaszyk Krzysztof, 2005: Predyspozycje i uwarunkowania przyrodnicze a jakość życia na przykładzie miasta Poznania dzielnica Jeżyce.