logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prace zrealizowane – prof. Mizgajski

2018

Ewa Krasnowska, 27.02.2018: Specyfika systemu społeczno-ekologicznego gmin pogórniczych – przykład gminy Przykona.
Peculiarity of the socio-ecological system in post-mining communes. The Przykona commune case study.

Monika Pacyna, 8.02.2018: Skutki utworzenia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo w opinii społeczności lokalnej.
The effects of the creation of an intermediate protection zone of Mosina-Krajkowo water intake in opinion of the local community.

2017

Monika Popielska, 2017: Przydatność wybranych opracowań strategicznych do przedstawienia świadczeń ekosystemów w Wielkopolsce

Roksana Kryger, 2017: Pozycja kulturowych świadczeń ekosystemowych jako motyw zamieszkania w strefie podmiejskiej. Przykład osiedli Kamionki i Plewiska pod Poznaniem.

Agnieszka Dziubała, 2017: Wykorzystanie zielonej infrastruktury przez osoby starsze z domów opieki społecznej na obszarze miasta Poznania

Weronika Majchrzak, 2017: Kulturowe świadczenia ekosystemowe terenów zieleni w świetle ich dostępności i zapotrzebowania w obszarach miejskich o wysokiej intensywności zabudowy. Przykład Poznania

Katarzyna Jażdżewska, 2017: Zmiany w pokryciu terenu gminy Mosina w latach 1944-2015 wraz z prognozą do roku 2050

Karolina Michalska, 2017: Zarządzanie środowiskiem w gminie Bogatynia w nawiązaniu do oddziaływania na środowisko Kopalni i Elektrowni Turów

Agnieszka Goerlich, 2017: Wpływ górnictwa odkrywkowego na system społeczno-ekologiczny. Przykład gminy Władysławów.

Mateusz Sobera, 2017: Zmiany świadczeń ekosystemów przed- i pogórniczych na terenie odkrywki węgla brunatnego „Kazimierz”

2016

Dawid Abramowicz, 2016: Świadczenia ekosystemowi jako przesłanka do zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Przykład Szacht w Poznaniu.

Patrycja Bernacka, 2016: Układ przestrzenny zielonej infrastruktury w Lizbonie i jej znaczenie w relacji do gęstości zaludnienia

Konstancja Fedeńczak, 2016: Zmiany w obrębie terenów zieleni w świetle dyspozycji planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu w latach 2001-2011

Aleksandra Garbacz, 2016: Rozkład korzyści ze świadczenia zaopatrującego ekosystemów strefy ochronnej ujęcia wody Mosina – Krajkowo dla jego odbiorców

Monika Krajniak, 2016: Percepcja krajobrazu otwartego wzdłuż drogi nr 196 Poznań-Wągrowiec

Weronika Siwa, 2016: Tereny zrekultywowane jako miejsce turystyki i wypoczynku w okolicach Kleczewa

Urszula Sobczak, 2016: Rozpoznanie i kwantyfikacja świadczeń ekosystemów na odcinku doliny Warty w Poznaniu

Zuzanna Woźniewicz, 2016: Układ przestrzenny zielonej infrastruktury w dużym obszarze zurbanizowanym Poznania

2015

Karolina Brzęcka, 2015: Ocena jakości rekultywacji gruntów pogórniczych na obszarze odkrywki Adamów

Daria Buksakowska, 2015: Gospodarka wodno-ściekowa na tle zarządzania środowiskiem w gminie Gołańcz

Katarzyna Dolata, 2015: Problemy transgranicznych ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko między Polską a Niemcami w latach 2008-2013

Monika Gorzelniak, 2015: Znaczenie terenów pogórniczych dla zagospodarowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych. Przykład Konina

Julia Hojan, 2015: System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Opalenica na tle funkcjonowania Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”

Joanna Kuros, 2015: Mapa sozologiczna jako podstawa identyfikacji świadczeń ekosystemów – przykład arkusza “Sieraków”

Hanna Nowak, 2015: Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania

Katarzyna Pędziwiatr, 2015: Różnice cen działek jako wskaźnik poziomu świadczeń kulturowych ekosystemów w powiecie poznańskim

Karolina Rzańska, 2015: Analiza wejść i wyjść antropogenicznych przepływów materii i energii przez ekosystemy ogródków działkowych. Przykłady z peryferyjnej strefy Poznania

Marta Węglewska, 2015: Analiza antropogenicznych strumieni materii i energii w ogródkach działkowych. Przykłady z wewnętrznej strefy Poznania

2014

Ewa Baraniecka, 2014: Korzyści z funkcjonowania ekosystemów na wyspie Wolin

Michał Fortuniak, 2014: Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w gminie Trzcianka

Bartłomiej Harendarz, 2014: Zagrożenia dla jakości wód planowanego zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna

Patryk Klamecki, 2014: Problemy zarządzania środowiskiem w gminie Mycielin

Filip Kruk, 2014: Pozycja zielonej infrastruktury w strukturze przestrzennej miasta Zagrzebia i Krakowa

Agnieszka Mazurek, 2014: Potencjalne oddziaływanie na środowisko eksploatacji węgla brunatnego ze złoża “Gubin”

Tomasz Michalski, 2014: Wpływ bioelektrowni na środowisko oraz odbiór społeczny inwestycji na przykładzie biogazowni Maliniec

Kinga Mikołajczyk, 2014: Wpływ zagospodarowania przestrzennego na użytkowanie zieleni w obrębie zielonej infrastruktury Poznania

Karol Mróz, 2014: Rola prognozy oddziaływania na środowisko w planowaniu miejscowym na przykładzie gminy Kórnik

Magdalena Nowak, 2014: Diagnoza środowiska zlewni bezpośredniej jezior Wolsztyńskiego i Berzyńskiego w podejściu presja-stan-reakcja

Mateusz Olejniczak, 2014: Pozycja zielonej infrastruktury w strukturze przestrzennej zurbanizowanych obszarów miasta Zagrzebia i Poznania

Klaudia Silska, 2014: Korzyści z funkcjonowania ekosystemów w gminie Międzychód

Kamila Stachura, 2014: Zmiany użytkowania terenu w obrębie użytków ekologicznych na obszarze miasta Poznania w podejściu presja-stan-reakcja

Monika Wieczorek, 2014: Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji biogazowni rolniczych na przykładzie gminy Rzgów

Karolina Wietrzyńska, 2014: Wpływ oddziaływania jednostek gospodarczych na jakość życia w mieście na przykładzie miasta Luboń

Dominik Zajączkowski, 2014: Zmiany struktury użytkowania ziemi w świetle usług ekosystemowych. Przykład miasta Białogard w latach 1930-2012

2013

Ariel Bajak, 2013: Problemy ochrony osnowy przyrodniczej w Poznaniu w świetle dyspozycji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Marcin Binkowski, 2013: Znaczenie programów rolnośrodowiskowych dla zarządzania środowiskiem w powiecie średzkim

Maciej Borowczyk, 2013: Problemy zarządzania środowiskiem w gminie Wysoka

Anna Chmielewska, 2013: Zagospodarowanie złóż kruszywa naturalnego w gminie Dopiewo i jego znaczenie dla struktury przestrzennej i cech środowiska

Alicja Cygan, 2013: Świadczenia ekosystemów gminy Siepraw na tle cech przyrodniczo-geograficznych terenu

Joanna Figiela, 2013: Znaczenie programów rolnośrodowiskowych dla zarządzania środowiskiem w powiecie żnińskim

Joanna Kowalska, 2013: Problemy wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Kalisza

Maciej Krzyżański, 2013: Rola ogrodów działkowych w strukturze przestrzennej i funkcjonalnej miasta Poznania

Kinga Kubik, 2013: Struktura przestrzenna marginesów ekologicznych na terenach rolniczych w gminie Szamotuły

Karina Malczewska, 2013: Uwarunkowania wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadmi komunalnymi w aglomeracji poznańskiej

Sylwia Piotrowska, 2013: Wpływ hałasu drogowego na ceny nieruchomości w powiecie poznańskim

Krzysztof Rozmiarek, 2013: Struktura przestrzenna marginesów ekologicznych na terenach rolniczych gminy Środa Wlkp.

Paulina Schönknecht, 2013: Problemy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w mieście i gminie Wolsztyn

Justyna Szymczak, 2013: Problemy zarządzania środowiskiem w mieście i gminie Środa Wlkp. w świetle modelu presja-stan-reakcja

2012

Agata Bura, 2012: Wyzwania gospodarki odpadami w skali lokalnej – przykład gminy Suchy Las

Anna Grabowska, 2012: Problemy rozwoju biogazowni jako źródła energii odnawialnej – przykład województwa kujawsko-pomorskiego

Karolina Lewandowska, 2012: Oddziaływanie jednostek gospodarczych na jakość życia w mieście na przykładzie Swarzędza

Joanna Lorenc, 2012: Problemy zarządzania środowiskiem w mieście i gminie Nowy Tomyśl

Paola Nowak, 2012: Problemy zarządzania środowiskiem w mieście i gminie Ujście

Katarzyna Salamon, 2012: Kolizje i konflikty zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody we wschodnim ramieniu aglomeracji poznańskiej

Marika Skrzypczak, 2012: Problemy ochrony zlewni Cybiny na terenie gminy Swarzędz

Marcin Sobczyk, 2012: Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej, przykład farmy wiatrowej Margonin

Michał Szymanowski, 2012: Problemy gospodarki odpadami w mieście i gminie Kościan

Joanna Tomczak, 2012: Wdrażanie strategii Unii Europejskiej Środowisko Miejskie na przykładzie miasta Poznania

2011

Joanna Antkowiak, 2011: Diagnoza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Skoki

Aleksandra Banach, 2011: Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Kcynia

Adam Cichy, 2011: Problemy zarządzania środowiskiem i gospodarki przestrzennej w odniesieniu do ochrony terenów zieleni w Wolsztynie

Marta Czajkowska, 2011: Diagnoza gospodarowania odpadami problemowymi pochodzącymi z gospodarstw domowych w Poznaniu

Lidia Dutkiewicz, 2011: Problemy stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w gminie Borek Wlkp.

Grzegorz Dzwoniarkiewicz, 2011: Przyrodnicze odniesienie rozwoju zabudowy mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Magdalena Ferfet, 2011: Gospodarowanie odpadami w Polsce i Czechach – porównanie aglomeracji Poznania i Pragi

Miłosz Jankowiak, 2011: Przestrzenna i rzeczowa struktura alokacji środków z funduszu SAPARD na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego

Michał Jasiński, 2011: Diagnoza stanu gospodarki odpadami na terenie porozumienia międzygminnego w powiecie wrzesińskim i gnieźnieńskim

Dorota Kaczmarczyk, 2011: Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej w gminach powiatów międzyrzeckiego i międzychodzkiego na tle cech społeczno-gospodarczych

Liliana Korwin-Krukowska, 2011: Ocena lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza w województwie wielkopolskim

Magda Kozak, 2011: Rzeczywiste oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko w świetle raportów o oddziaływaniu na środowisko – przykłady z województwa pomorskiego

Marta Kubiak, 2011: Kształtowanie i ochrona krajobrazu wsi olęderskiej Nekielka w świetle rozwoju struktury przestrzennej w latach 1940-2010

Natalia Lupa, 2011: Diagnoza kolizji środowiskowych w powiecie złotowskim

Natalia Matusiak, 2011: Problemy ochrony jezior na terenie miasta i gminy Chodzież

Mikołaj Ostach, 2011: Wpływ funduszy Unii Europejskiej w okresie 1995-2006 na rozwój samorządu gmin poznańskiego obszaru metropolitalnego

Piotr Pietrzak, 2011: Kształtowanie się centrum w strukturze przestrzennej miasta Tychy

Tomasz Pikuła, 2011: Inwestycje drogowe na obszarze aglomeracji poznańskiej – uwarunkowania i problemy planowania obwodnic Poznania

Jacek Rachowski, 2011: Zmiany powierzchni biologicznie czynnej na obszarze klinów zieleni miejskiej Poznania

Edyta Stawowa, 2011: Kolizje i konflikty środowiskowe w powiecie słupeckim

Malwina Suchecka, 2011: Zmiany użytkowania terenu terasy zalewowej Warty w Gorzowie Wlkp. i ich wpływ na ocenę ryzyka powodziowego w latach 1963-2006

Daria Wojciechowska, 2011: Problemy zarządzania środowiskiem w odniesieniu do ochrony Doliny Bogdanki

Michalina Wylegała, 2011: Problemy gospodarki odpadami w powiecie chodzieskim

2010

Joanna Halamunda, 2010: System zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Krotoszyn

Martyna Janiak, 2010: Diagnoza i ocena stanu parków miejskich na przykładzie Poznania i Łodzi

Ewelina Kapelska, 2010: Rola ocen oddziaływania na środowisko w minimalizowaniu konfliktów w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego

Alicja Kowalska, 2010: Problemy gospodarki odpadami niebezpiecznymi w powiecie szamotulskim

Paulina Kuczma, 2010: Raporty jako dokumenty prognozujące oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przemysłowych ferm chowu zwierząt w powiatach pilskim i złotowskim

Ilona Lewandowska, 2010: Problematyka gospodarowania odpadami weterynaryjnymi na terenie miasta Poznania

Katarzyna Mardofel, 2010: Problemy redukcji emisji gazów cieplarnianych w energetyce zawodowej w Polsce na przykładzie PGE Elektrowni Turów S.A.

Agnieszka Pielech, 2010: Transgraniczne aspekty zarządzania ochroną przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Aleksandra Sibora, 2010: Kolizje przestrzenne wynikające z ekspansji aglomeracji poznańskiej na struktury przyrodnicze

Marta Sierocińska, 2010: Problemy gospodarki ściekowej Leszna i gmin sąsiednich

Anna Skowrońska, 2010: Program ochrony środowiska gminy miejskiej Głogów na tle jej oddziaływań na środowisko

Sabina Skwirut, 2010: Pozycja i rola terenów zieleni w strukturze przestrzennej Rzeszowa

Małgorzata Szukay, 2010: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w Grudziądzu i sąsiednich gminach

Dorota Taczała, 2010: Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego

Monika Żelazna, 2010: Główne problemy zarządzania środowiskiem w powiecie słupeckim

2009

Binder Maciej, 2009: Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania w porównaniu z wybranymi europejskimi miastami

Bryszak Agnieszka, 2009: Funkcjonowanie oceny oddziaływania na środowisko stacji bazowych telefonii komórkowej w województwie wielkopolskim

Dembska Anna, 2009: Presja turystyki konnej na Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Dembska Ramona, 2009: Ewaluacja programu ochrony środowiska dla gminy Nowe Miasto n. Wartą na tle diagnozy środowiska przyrodniczego

Etmańska Izabela, 2009: Strategia Lizbońska i jej wdrażanie w Wielkopolsce w świetle zasad rozwoju zrównoważonego

Fater Wojciech, 2009: Znaczenie funduszy strukturalnych dla podregionu pilskiego w latach 2004-2009

Gałach Agnieszka, 2009: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jako czynnik rozwoju regionalnego

Kaszub Olga, 2009: Znaczenie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla jakości życia w gminie Suchy Las

Koffnyt Marcin, 2009: Gospodarowanie odpadami elektrycznymi i elektronicznymi w Poznaniu

Krześniak Justyna, 2009: Problemy termicznego przekształcania odpadów komunalnych – przykład aglomeracji poznańskiej

Kubeczak Tomasz, 2009: Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji w województwie wielkopolskim

Lewandowicz Marta, 2009: Termomodernizacja budynków na przykładzie osiedli mieszkaniowych w Poznaniu

Lipski Marcin, 2009: Udział Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej w subregionach województwa wielkopolskiego

Marzec Liliana, 2009: Stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania ich rozwoju na terenie Poznania

Mazurek Marta, 2009: Przyrodnicze odniesienia rozwoju budownictwa mieszkaniowego w powiecie poznańskim

Miążek Marta, 2009: Wyzwanie dla zarządzania środowiskiem w przemyśle cukrowniczym w świetle polityki przemysłowej UE na przykładzie Cukrowni “Środa”

Michalczuk Karolina, 2009: Raport jako kluczowy element procedury OOŚ na przykładzie powiatu poznańskiego

Patalas Krystian, 2009: Zarządzanie gospodarką odpadami na przykładzie Związku Komunalnego Gmin “Czyste miasto, czysta gmina”

Stęchlicki Albert, 2009: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w gminach powiatu jarocińskiego

Szlachetka Monika, 2009: Integracja z Unią Europejską jako czynnik rozwoju gminy Środa Wielkopolska

Tchórzewska Izabela, 2009: Procedury ocen oddziaływania na środowisko w Polsce i Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Niemiec oraz Czech na tle administracyjnego zarządzania środowiskiem

Żmijewska Anna, 2009: Diagnoza gospodarki ściekowej i jej odniesień przyrodniczych w gminie Rokietnica

2008

Ciesielska Małgorzata, 2008: Problemy wdrażania Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na przykładzie gminy Grodzisk Wielkopolski

Grygiel Jakub, 2008: Relacje miasto-zakład przemysłowy w zarządzaniu środowiskiem na przykładzie Krotoszyna

Ławniczak Jacek, 2008: Problemy wdrażania Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na terenie gminy Swarzędz

Prusakiewicz Dorota, 2008: Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – porównanie Polski i Niemiec

Uzarek Izabela, 2008: Analiza skuteczności ekologicznej wprowadzania serii standardów ISO 14000 w jednostkach gospodarczych na terenie Wielkopolski

2007

Bartmińska Anna, 2007: Rola regulaminów utrzymania czystości i porządku w gospodarce odpadami komunalnymi, przykłady wybranych gmin w Wielkopolsce

Jąder Daria, 2007: Problemy administracyjnego zarządzania środowiskiem w mieście i gminie Kościan

Kaczmarek Michał, 2007: Gospodarka odpadami w gminie Dopiewo – wybrane problemy

Kędzierski Patrick, 2007: Elementy gospodarki odpadami w Poznaniu na tle uwarunkowań prawnych i dokumentów programowych

Krajewska Agnieszka, 2007: Wybrane problemy administracyjnego zarządzania środowiskiem w Poznaniu

Lechniak Maciej, 2007: Analiza przestrzennych i infrastrukturalnych powiązań między Poznaniem a otaczającymi gminami

Leciej Tomasz, 2007: Oddziaływanie autostrady A2 na środowisko przyrodnicze i strukturę przestrzenną miasta Lubonia

Łankiewicz Elżbieta, 2007: Uwarunkowania i prawidłowości w powstawaniu i odtwarzaniu się dzikich wysypisk na terenie Poznania

Machnicki Michał, 2007: Następstwo użytkowania na terenach poprzemysłowych w Poznaniu w okresie transformacji od 1989 roku

Musiałek Michał, 2007: Problemy zarządzania środowiskiem w zakresie gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Jarocin

Sowała Aleksandra, 2007: Wdrażanie polityki strukturalnej w ochronie środowiska w latach 2004-2006 w Wielkopolsce i jej ewaluacji

2006

Bogdańska-Glapska Olga, 2006: Formy edukacji ekologicznej i jej skuteczność na przykładzie powiatu złotowskiego

Czarniewicz Michał, 2006: Problemy w zarządzaniu środowiskiem w zakresie gospodarki komunalnej w mieście i gminie Ciechanów

Pawłowska Iwona, 2006: Analiza wpływu wybranych instalacji w Poznaniu na środowisko przyrodnicze człowieka

Serwa Waldemar, 2006: Współczesne zmiany struktury użytkowania terenu gminy Swarzędz w odniesieniu do zarządzania środowiskiem

Stępniewska Małgorzata, 2006: Strategia Unii Europejskiej dotycząca środowiska miejskiego. Odniesienia do Poznania

Warzecha Klaudyna, 2006: Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce i w Holandii. Studium porównawcze dla Zlewni rzeki Dommel i Cybiny

Wójcik Anna, 2006: Wybrane problemy oddziaływania branży garbarskiej na środowisko

Wujczak Sylwia, 2006: Formy presji na środowisko na terenach wiejskich w powiecie gostyńskim

2005

Antoszków Katarzyna, 2005: Współczesne zmiany struktury użytkowania terenu gminy Suchy Las w odniesieniu do zarządzania środowiskiem

Błajet Michał, 2005: Cmentarze w strukturze przestrzennej Poznania

Marciniak Anna, 2005: Współczesne zmiany struktury użytkowania terenu gminy Rokietnica w odniesieniu do zarządzania środowiskiem

Piekarski Marek, 2005: Transport publiczny aglomeracji Poznania w odniesieniu do zasad zrównoważonego rozwoju

Przybylski Marcin, 2005: Rozwój przestrzenny terenów przemysłowo-składowych w strukturze Poznania w II połowie XX wieku

Szurkowska Katarzyna, 2005: Użytki ekologiczne w strukturze przestrzennej Poznania – problemy zarządzania środowiskiem

Wąsowicz Agnieszka, 2005: Współczesne zmiany struktury użytkowania terenu w Poznaniu w odniesieniu do zarządzania środowiskiem

2004

Bartkiewicz Emilia, 2004: Problem wdrażania idei ekorozwoju na poziomie lokalnym na przykładzie gminy Chrzypsko Wielkie

Fleth Dominika, 2004: Analiza przestrzenna starych i nielegalnych składowisk odpadów na terenie Poznania

Hartung Izabella, 2004: Zmiany krajobrazu kulturowego gminy Zaniemyśl wskutek transformacji ustrojowej

Kowalczyk Łukasz, 2004: Przesłanki do utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Gwdy i Lasy Wałeckie

Łuczak Dagmara, 2004: Przesłanki harmonizowania rozwoju społecznego i gospodarczego w relacji do ochrony środowiska na terenie powiatu złotowskiego

Pawelczyk Karol, 2004: Sąsiedzkie regiony Polski i Niemiec – drogi do rozwoju zrównoważonego

2003

Bączkowski Jacek, 2003: Indykatory zrównoważonego rozwoju dla miasta Poznania

Nagler Tomasz, 2003: Przyrodnicze, techniczne oraz prawno-administracyjne uwarunkowania pozyskiwania energii elektrycznej z siłowni wiatrowych w Wielkopolsce

Skawińska Marta, 2003: Diagnoza funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wielkopolsce

Techman Dagmara, 2003: Diagnoza zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego w Poznaniu

Zając Zbigniew, 2003: Struktura zadrzewień w krajobrazie kulturowym wsi Boruja Kościelna

2002

Bober  Arkadiusz, 2002: Formy oddziaływania człowieka na środowisko w Sierakowskim Parku Krajobrazowym jako przesłanki do planu ochrony

Kubiak Marcin, 2002: Przyrodnicze, kulturowe i historyczne przesłanki dla utworzenia Parku Krajobrazowego Sandr Nowotomyski

Masłowski Daniel, 2002: Systemy zarządzania środowiskowego. Uwarunkowania wdrożenia normy PN-EN ISO 14001 na WNGiG UAM w Poznaniu

Michalak Remigiusz, 2002: Rozpoznanie potencjalnych użytków ekologicznych na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

Wiśniewska Dagmara, 2002: Przesłanki do programu ochrony środowiska dla miasta Konina

Zając Katarzyna, 2002: Zarządzanie środowiskiem w gminie Chęciny na tle innych poziomów administracji