logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. dr hab. Janina Borysiak – Wykaz publikacji

Borysiak J., Breuste J., Mizgajski A. 2020. Urban Biodiversity Under Global Trends and Drivers—a Comparative Study of Urban Parks in Poznań (Poland) and Salzburg (Austria). In: Breuste et al. (eds.). Making Green Cities – Concepts, Challenges and Practice. Springer. pp. 319-331

Borysiak J. 1984. Skale i liczby ekologiczne roślin naczyniowych pięter reglowych masywu Babiej Góry. Wyd. UAM, Biologia, 27, ss. 149. Poznań.

Borysiak   J.   1990.   Zespół   łęgu   wierzbowo – topolowego Salici-Populetum  R.Tx.  1931  Meijer  Drees  1936  p.p.  w  dolinach rzek niżowych Polski. [W:] Białobok S. (red.) Wierzby – Salix  alba  L.,  Salix fragilis L. Nasze Drzewa Leśne, 13: 139-160. Poznań.

Borysiak J. 1994. Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. Wyd. Nauk. UAM, Biologia, 52, ss. 258. Poznań.

Markovič A., Borysiak J. 1995 (1996). Floodplain vegetation of The Velika Morava river in Serbia. Monographs of Faculty of Science. PMF 1(2), ss. 42. University of Kragujevac. Kragujevac. Serbia.

Borysiak J., Kasprowicz M. 1998.Terytorialny system obszarów chronionych ? studium koncepcyjne. [W:] Żynda S. (red.). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa (woj. szczecińskie) ? wybrane problemy: 45-52. Zakład Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pawlaczyk P., Borysiak J., Rakowski W., Stachnowicz W. 1997/1998. Condition, functioning and protection of vegetation in direct catchment areas of lakes in The Drawieński National Park ? methodical assumptions. [W:] Borsuk S. (red.). Palaeolimnology of The Tuchola Forest Lakes?. Research of the lakes in national parks and others protected areas: 17 ? 19. Fundation for Human Environment Research and Protection Centre in Bydgoszcz. Bydgoszcz.

Borysiak J., Dolata J., Kamiński Z., Kijowski A., Żynda S. 1998. Przedmiot i zakres Studium. [W:] Żynda S. (red.). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa (woj. szczecińskie) ? wybrane problemy: 29-32. Zakład Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Benz R., Borysiak J., Dunajski A., Smoczyk M. 2000. Mapy typu biotopu, Mapy typów środowisk, Der Biotypenkarten; Arkusze: 49 (Schwedt), 50 (Gryfino). [W:] Rast G., Obrdlík P., Nieznański P. (red.). Atlas niv Odry, Atlas obszarów zalewowych Odry, Oder-Auen-Atlas. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław.

Benz R., Borysiak J., Jermaczek A., Kalisiński M., Kusznierz J., Obrdlík P. 2000. 7.11. Dolina Dolnej Odry. [W:] Rast G., Obrdlík P., Nieznański P. (red.). Atlas niv Odry, Atlas obszarów zalewowych Odry, Oder-Auen-Atlas: 65 ?66. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław.

Borysiak J., Dunajski A., Smoczyk M. 2000. Mapy typů biotopů, Mapy typów środowisk, Der Biotypenkarten; Arkusze: 51 (Podjuchy), 52 (Szczecin). [W:] Rast G., Obrdlík P., Nieznański P. (red.). Atlas niv Odry, Atlas obszarów zalewowych Odry, Oder-Auen-Atlas. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław.

Kraska M., Piotrowicz R., Radziszewska R., Borysiak J., Rakowski W., Stachnowicz W. 2000. Diversity of vegetation versus throphic state of lakes in The Drawieński National Park. [W:] Gurgul H. (red.) Physicochemical problems of natural waters ecology, 2: 129 – 140. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Kraska M., Borysiak J. i in. 2001. Jeziora dystroficzne i jezioro meromiktyczne w Drawieńskim Parku Narodowym. [W:] Wojterska M. (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego: 369 ? 400. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Borysiak J. 2002. Szata roślinna biotopów lądowych Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. [W:] Jasnowska J. (red.). Dolina Dolnej Odry. Monografia przyrodnicza parku krajobrazowego: 91-136. Societas Scientiarum Stetinensis. Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Szczecin.

Borysiak J. 2003. Geobotaniczny rys i sieć chronionych obiektów gminy Borne Sulinowo w Zachodniopomorskiem. [W:] Rogalska S., Domagała J. (red.). Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. I. Środowisko biotyczne: 76-82. Wydz. Nauk Przyr., Uniwersytet Szczeciński, Wyd. Oficyna IN PLUS,  Szczecin.

Borysiak J. 2004. Nadrzeczny łęg wierzbowy Salicetum albae. [W:] Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, 5: 205-210. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Borysiak J. 2004. Nadrzeczny łęg topolowy Populetum albae. [W:] Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, 5: 211-214. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Borysiak J. 2004. Plant cover of The Lower Oder River Valley Landscape Park. Wyd. UAM, Biologia 70, ss. 143 + CD. Poznań.

Borysiak J. 2004. Zalewane muliste brzegi rzek. [W:] Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, 2: 107-112. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Borysiak J., Kończal J., Stachnowicz W. 2004. Sigmasociations of the dynamic circles of vegetation of Vaccinio uliginosi-Betuletum and Vaccinio uliginosi-Pinetum  in chosen areas of the West Pomerania region. [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.). Coniferous ferest vegetation – differentiation, dynamics and transformations: 197-201. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

Borysiak J., Pawlaczyk P. 2004. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). [W:] Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, 5: 203-204. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Borysiak J., Ratyńska H. 2004. Stan badań nad szatą roślinną Spitsbergenu ze szczególnym uwzględnieniem rejonów Bellsund, Hornsund i Kaffiöyra. [W:] Kostrzewski A., Pulina M., Zwoliński Z. (red.). Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu. Ss. 25. UŚl  – UAM, Sosnowiec – Poznań.

Borysiak J., Stachnowicz W. 2004. Zarys flory roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J.. Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza: 375-418. Kraków.

Borysiak J., Stachnowicz W. 2004. Structure and dynamics of vegetation landscapes of The Lower Odra River Valley Landscape Park. [W:] Wołejko L., Jasnowska J. The future of polish mires. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, A: 105-112.

Borysiak J. 2006. Przyrodnicze i prawne uwarunkowania programowania przestrzeni w dolinie Warty w Poznaniu. [W:] Dreszer W. (red.). Próba przywrócenia rzeki miastu. Warta w Poznaniu. Studium projektowe: 80-81.Pracownia Fizjotektoniki, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. DRUKmar, Śrem.

Borysiak J. 2007. Program współpracy lokalnej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 Biedrusko PLH300001. Ministerstwo Środowiska RP, Warszawa. Ss. 101. (monografia)

BORYSIAK J. 2009. Dégradation da la couverture végétale dans l?oasis de Mhamid (Maroc) sous l?influence de la pression touristique et les moyens de sa limitation. [W:] DŁUŻEWSKI M. red. Education dans le domaine du développment durable et de la protection du millieu naturel dans l?oasis de Mhamid (Maroc du sud): 17-21. [Uniwersytet Warszawski. Warszawa].

Stankowski W., Bartoszewski S., Birkenmajer K., Borysiak J., Bukowska-Jania E., Karczewski A., Skiba S., Zwoliński Zb. 2013. Środowisko geograficzne Spitsbergenu. [W:] Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (reds.). Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu: 19-55. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ISBN: 978-83-63400-54-5.

Stankowski W., Bartoszewski S., Birkenmajer K., Borysiak J., Bukowska-Jania E. Karczewski A., Skiba S., Zwoliński Zb. 2013. Geographical environment of Spitsbergen. [In:] Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (eds.). Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen: 19-55. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ISBN: 978-83-63400-54-5.

Borysiak J. 2016. Bioindykatory morfodynamicznych stref młodoglacjalnej doliny rzecznej  (dorzecze Dębnicy, Pomorze Zachodnie). [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (reds.). XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski: 69-70. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Borysiak J., Białkowski K., Jokiel D., 2016. Trendy zmian w użytkowaniu i pokryciu terenu  w młodoglacjalnych krajobrazach rolniczych, generowane działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (reds.). XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski: 71-73. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Borysiak J., Szpikowska G., Szpikowski J. 2016. Cechy tożsamości młodoglacjalnego krajobrazu rolniczego w warunkach uprawy organicznej (Pustkowie, Pomorze Zachodnie). [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska (reds.). Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 30: 136-139. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Borysiak J. 2018. Dolinna roślinność rzeki Dębnicy i jej dopływów (dorzecze Parsęty, Pomorze Zachodnie) – bioróżnorodność syntaksonomiczna [w:] W. Bochenek, M. Kijowska-Strugała. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 59-66. ISBN 978-83-7631-821-9

Borysiak J. 2018. Śródpolne oczka wodne w krajobrazie rolniczym (dorzecze Parsęty, Pomorze Zachodnie) – bioróżnorodność flory [w:] W. Bochenek, M. Kijowska-Strugała. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 67-73. ISBN 978-83-7631-821-9

Borysiak J., Ratyńska H. 1984. Sukcesja  roślinności  na  dnie Zbiornika Maltańskiego (Poznań) w pierwszym roku po  spuszczeniu  wody. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 35:  93-117.

Borysiak J. 1985. Zespół jarzębiny Athyrio-Sorbetum ass. nova w strefie górnej granicy lasu masywu Babiej Góry (Beskid Zachodni).   Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 36: 115-133.

Borysiak J., Mocek A. (1985): Wybrane typy gleb na  tle  zbiorowisk roślinnych okolic Radojewa pod Poznaniem.  Bad.  Fizjogr.  nad  Polską Zach., B, 36: 143-160.

Balcerkiewicz S., Borysiak J. 1986. Geobotaniczna charakterystyka i ocena obszaru  województwa  konińskiego  do  studiów   nad  koncepcją ochrony krajobrazu. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 37: 57-87.

Borysiak J., Ratyńska –  Nowak  H.  1986.  Zmiany  roślinności zasiedlającej odsłonięte dno Zbiornika Maltańskiego  (Poznań).  Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 37: 25-55.

Borysiak J. 1987.  Pionowe  rozmieszczenie  wybranych  gatunków flory naczyniowej na tle piętrowego układu roślinności w masywie  Babiej Góry (Beskid Zachodni). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 38: 155-165.

Borysiak J., Pawlus  M.,  Szwed  W.,  Wojterski  T.  1989.  Nowe stanowiska gatunków rodzaju Alchemilla L. w masywie Babiej  Góry  (Beskid Zachodni). – Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 39: 155-180.

Balcerkiewicz S., Borysiak J., Wojterska M. 1990. A map of  real vegetation as the basis for  landscape  typology  and  evaluation  for  the creation of  a  system  of  protected  areas.   Mat.  Konf.  „Vegetation processes as subject of geobotanical map”  IAVS  8-12.04.1990.  Uniwersytet Warszawski. Warszawa.

Borysiak   J.   1990.   Zespół   łęgu   wierzbowo – topolowego Salici-Populetum  R.Tx.  1931  Meijer  Drees  1936  p.p.  w  dolinach rzek niżowych Polski. [W:] Białobok S. (red.) Wierzby – Salix  alba  L.,  Salix fragilis L. Nasze Drzewa Leśne, 13: 139-160. Poznań.

Borysiak J., Szwed W. (1990): Warunki występowania  i  wartość bioindykacyjna wybranych gatunków roślin naczyniowych  w  masywie  Babiej Góry (Beskid Zachodni). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 40: 173-210.

Borysiak J., Wiszniewska K.  1990. Zbiorowiska  z  Convolvulion sepium Tx. (1947) 1950 na aluwiach Warty między Santokiem a Świerkocinem (Kotlina Gorzowska). Bad. Fizjogr. nad Polską  Zach.,  B,  40:  153-163.

Balcerkiewicz S., Borysiak J., Wojterska M. 1992. A map of real vegetation as the basis for landscape typology and evaluation for the creation of a system of protected areas. Phytocoenosis, N.S., 3, supp. 2: 279 – 286. Warszawa ? Białowieża.

Borysiak  J.,  Brzeg  A.,  Kasprowicz  M.  1992.  Materiały  do znajomości  szaty  roślinnej  oraz  godne  ochrony  obiekty  przyrodnicze województwa kaliskiego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach.,  B,  41:  63-107.

Borysiak  J.,  Brzeg  A.,  Kasprowicz  M.  1993.  Interesujące elementy  szaty  roślinnej  planowanego  obszaru  chronionego   krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach.,  B,  42:  169-200.

Borysiak J., Brzeg A. 1994. Materiały  do  znajomości  szaty roślinnej i propozycje ochrony  cennych  skupień  roślinności  poligonu wojskowego w Biedrusku. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach.,  B,  43:  133-170.

Borysiak     J.,     Kasprowicz     M. 1996. Struktura przestrzenno – funkcjonalna systemu przyrodniczego – część  biotyczna;  na przykładzie wybranych obszarów Wielkopolskiego  Parku  Narodowego  i  jego otuliny. [W:] Kistowski  M.  (red.):  Badania  ekologiczno-krajobrazowe  na obszarach  chronionych.  Problemy  ekologii  krajobrazu,  2:  106-111.  Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Borysiak J., Kasprowicz M. 1998. Mikrokrajobrazy roślinne dorzecza Prosny w okolicy Wieruszowa. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach, B, 47: 205 – 225.

Borysiak J., Melosik I., Stachnowicz W. 1998. Torfowisko przejściowe „Gogulec” koło Poznania; szata roślinna i jej ochrona. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach, B, 47: 159 – 175.

Borysiak J., Kasprowicz M., Pawlak G. 2000. Roślinność rzeczywista miasta Pniewy na Pojezierzu Poznańskim w ujęciu fitosocjologicznym i kartograficznym. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach, B, 49: 173 ? 184.

Borysiak J., Stachnowicz W. 2000. Vegetation in relation to fluvial mesoforms – The River Warta case study. Perspectives in Environmental Sciences, 1: 7-12. On line: http://biotop.umcs.lublin.pl/~perspect. M.Curie-Skłodowska University Press. Lublin.

Borysiak W., Stachnowicz W. 2003. Delimitacja obszarów środowiskotwórczych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Morasko – Radojewo – Umultowo. Przegląd Przyrodniczy 14(3-4): 77-92.

Borysiak J., Markiewicz J. 2006. Nowe stanowiska rzadkiej i zagrożonej wymarciem flory naczyniowej Pomorza Zachodniego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 55:153-161.

Bednarek R., Borysiak J., Pyszny K. 2010. Ograniczenie presji rekreacyjnej w cybińskim klinie zieleni m. Poznania – weryfikacja lokalnych dokumentów planistycznych w oparciu o studia krajobrazu roślinnego. Problemy Ekologii Krajobrazu 27: 29-34.

Borysiak A., Borysiak J., Joniak T., Nagengast B. 2011. Translocation of Nuphar lutea (L.) Sm. from area of the building A2 motorway near Nowy Tomyśl town (Poland) to the alternative sites. Biodiv. Res. Conserv. 21: 63-72.

Borysiak A., Borysiak J., Markiewicz J. 2011. Naturalistyczny park w Ciążeniu w ochronie siedlisk przyrodniczych Natura 2000 obszaru PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. Bad. Fizjogr., II, B, 60: 7-32.

Borysiak A., Borysiak J. Dreszer S., Dreszer W. 2011. Koncepcja rewaloryzacji naturalistycznego parku w Granowie w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr., II, B, 60: 33-60.

Borysiak J., 2012. Ecosystem services of extensive wet grasslands Wielkopolska Region (Poland) case study. Ekonomia i Środowisko 2(42): 136-152.

Borysiak J., Grabowska B., Kubala T. 2013. Conservation of vegetation cover in the Głuszec stream valley in Poznań (Poland) in the agri-environmental program. Rocz. AR Pozn. 392, Bot. Stec. 17: 111-130.

Borysiak J., Mazurek M., Zwoliński Z. 2014. Land cover and ecosystem services changes in agricultural landscapes of the Dębnica river catchment (West Pomerania, Poland). Ekonomia i Środowisko 4(51): 205-220.

Borysiak J., Grześ M., Pulina M., Szpikowska G. 2015. Hydrogeochemical and biogeochemical processes in Kaffi?yra river catchments (Spitsbergen, Norway). Questiones Geographicae 34(1): 111-124. DOI 10.1515/quageo-2015-0010, ISSN 0137?477X.

Speak A.F., Mizgajski A., Borysiak J., 2015: Allotment gardens and parks: Provision of ecosystem services with an emphasis on biodiversity. Urban Forestry &Urban Greening 14 (2015): 772-781.

Borysiak J. 2015. The benefits of organic farming to spontaneous vascular flora biodiversity, West Pomerania, Poland. Acta Agrobotanica, 68(3): 217-232.

Borysiak J., 2015. Biodiversity of phytogenic aeolian landforms in the Gobi desert (China). Rocznik ŒŚwiętokrzyski, B, 36: 1-9.

Najwer A., Borysiak J., Gudowicz J., Mazurek M., Zwoliński Z., 2016. Geodiversity and biodiversity in the postglacial landscape (Dębnica river catchment, Poland). Quaestiones Geographicae 35(1): 5-28.

Borysiak J., Mizgajski A., 2016. Cultural services provided by urban allotment garden ecosystems. Ekonomia i Środowisko, 4(59), s. 292-306

Borysiak J., Mizgajski A., Speak A. 2017. Floral biodiversity of allotment gardens and its contribution to urban green infrastructure. Urban Ecosystems 20(2): 323-335

Borysiak J., 2017 – Dynamika roślinności na stałej powierzchni badawczej w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu. [W:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Kejna M., Uscka-Kowalkowska J. (red), Drukarnia Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 145-151. ISBN 978-83-231-3826-6.

Borysiak J., 2017 – Mezotroficzny charakter roślinności jeziora Czarnego w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie) [W:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, Kejna M., Uscka-Kowalkowska J. (red), Drukarnia Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 153-158. ISBN 978-83-231-3826-6.

Borysiak J., Czyryca P. 2017 – Bioróżnorodność roślinna zanikającego ramienicowego jeziora Gardno na Wolinie (Pomorze Zachodnie) [W:] Geoekosystem Wybrzeży Morskich 3, Kostrzewski A., Winowski M. (red), UAM w Poznaniu, Poznań UAM w Poznaniu, Poznań – Biała Góra: 101-107, ISBN 978-83-93259-9-2.

Borysiak J., Czyryca P., Kostrzewski A., Tylkowski J., Winowski M., 2017 – Związek bioróżnorodności flory naczyniowej z morfodynamiką wybrzeża klifowego Wyspy Wolin. [W:] Geoekosystem Wybrzeży Morskich, Kostrzewski A., Winowski M. (red), UAM w Poznaniu, Poznań – Biała Góra: 108-118, ISBN 978-83-93259-9-2.

Borysiak J., Mizgajski A., Speak A. 2017. Floral biodiversity of allotment gardens and its contribution to urban green infrastructure. Urban Ecosystems 20(2): 323-335

Speak A., Mizgajski A. Borysiak J., 2017 – The spontaneous floral diversity of allotment gardens. Acta Horticulturae, 1189, 389-394.

Tylkowski J., Borysiak J., Kostrzewski A., Kruszyk R., Szpikowski J., 2017 – Stan i przemiany środowiska przyrodniczego wybranych geoekosystemów Polski w latach 1994-2015. [W]: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego reprezentatywnych geoekosystemów Polski w latach 1994-2014 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kostrzewski A., Majewski M (red.), UAM w Poznaniu, Poznań: 539-579.

Borysiak J., Szpikowska G., Szpikowski J. 2018. Determinants of a traditional agricultural landscape. Acta Agrobotanica 71(1):1732. https://doi. org/10.5586/aa.1732

Borysiak J., Pleskot K., Rachlewicz G. 2020. Dryas aeolian landforms in Arctic deflationary tundra, central Spitsbergen. Polish Polar Research 41(1): 41-68

Borysiak J., Mazurek M., Zwoliński Z. 2013. Concept of sustainable management involves landscape geodiversity of hydrogeomorphological units: the Dębnica River, Poland. The 8th IAG/AIG International Conference on Geomorphology and Sustainability, August 27-31, 2013, Paris, France.

Zwoliński Zb., Borysiak J., Najwer A., Gudowicz J., Mazurek M. GIS-based method for assessment of ecodiversity through geodiversity and biodiversity. Third European SCGIS Conference, Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, 11-12 October 2016, Sofia, Bulgaria.