logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wytyczne do prac magisterskich

Wytyczne redakcyjne do przygotowania prac magisterskich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM dostępne są na stronie https://wngig.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/egzamin-magisterski

Poniżej dodatkowo przedstawiono ramowe wytyczne dotyczące treści prac magisterskich realizowanych w Zakładzie Geografii Kompleksowej:

Wstęp powinien obejmować:

-Uzasadnienie istotności podjętego w pracy zagadnienia;

-Cele pracy, czyli opis efektów przeprowadzonych badań;

-Zakres pracy: jakiego okresu dotyczy analiza, jaki jest jej zakres terytorialny i jaki jest zakres problemów objętych pracą;

-Jakimi metodami się posługiwano;

-Skąd pochodzą dane do analizy.

Osobny rozdział powinien obejmować zwięzłą charakterystykę przyrodniczą i społeczno-gospodarczą badanego terenu. W tej części należy także zawrzeć opis głównych problemów środowiskowych występujących na terenie objętym analizą. Należy uwypuklić problemy związane z tematem pracy, a inne potraktować syntetycznie.

Część analityczna winna zawierać:

-prezentację wyników przeprowadzonych badań (uzyskanej nowej wiedzy);

-Dyskusję obejmująca interpretację wyników, a także odniesienia do wyników badań innych autorów.

Końcowa część pracy powinna obejmować podsumowanie i wnioski.

Podsumowanie to zestawienie najważniejszych ustaleń (stwierdzeń) zawartych w pracy, powinno zawierać odniesienie do opisanych we wstępie celów badań. Wnioski (konkluzje) to określenie tego, co wynika z ustaleń, a więc np. uogólnienia, zalecenia do działań w przyszłości.

Uwaga!

Przedstawione wytyczne mają charakter orientacyjny.

Każda praca powinna mieć swój indywidualny charakter ustalony wspólnie z Profesorem prowadzącym seminarium.